Σχετικά με το έργο

Το SailAway θα ενισχύσει τη συμμετοχή παιδιών και νέων με ΔΑΦ σε δραστηριότητες ιστιοπλοΐας, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των προπονητών/εκπαιδευτών ιστιοπλοΐας και των ιστιοπλοϊκών ομίλων ώστε να τους συμπεριλάβουν αποτελεσματικά σε ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες. Παράλληλα, θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ σχετικά με τα οφέλη και την πρόσβαση σε προγράμματα ιστιοπλοΐας.

Ποιοι είναι οι στόχοι του SailAway…

Ενίσχυση των δεξιοτήτων των προπονητών/εκπαιδευτών ιστιοπλοΐας ώστε να παρέχουν συμπεριληπτικές ιστιοπλοϊκές δραστηριότητες σε παιδιά και νέους με ΔΑΦ και να τους βοηθούν να συμμετέχουν σε αυτές με ουσιαστικούς τρόπους.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ιστιοπλοϊκών συλλόγων ώστε να παρέχουν συμπεριληπτικές δραστηριότητες ιστιοπλοΐας σε παιδιά και νέους με ΔΑΦ.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των γονέων των παιδιών με ΔΑΦ σχετικά με τα οφέλη και την πρόσβαση σε προγράμματα ιστιοπλοΐας.

Αύξηση της πρόσβασης των παιδιών και νέων με ΔΑΦ σε δραστηριότητες ιστιοπλοΐας, ενθαρρύνοντας την επαφή μεταξύ ατόμων διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και διαφορετικών δυνατοτήτων.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν με την…

Ανάπτυξη ενός προγράμματος ενίσχυσης των δεξιοτήτων των προπονητών/εκπαιδευτών ιστιοπλοΐας, το οποίο θα τους εκπαιδεύει στην αποτελεσματική ένταξη παιδιών και νέων με ΔΑΦ σε δραστηριότητες ιστιοπλοΐας.

Ανάπτυξη ενός οδηγού για ιστιοπλοϊκούς ομίλους, που θα περιέχει πρακτικές οδηγίες και στρατηγικές για να τις εφαρμόζουν όταν εργάζονται με παιδιά και νέους με ΔΑΦ.

Ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία θα φιλοξενήσει τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος ενίσχυσης των δεξιοτήτων.

Δημιουργία ενός εργαλείου ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης, με σκοπό την ενημέρωση ιστιοπλοϊκών συλλόγων και γονέων παιδιών και νέων - με ή χωρίς ΔΑΦ - για τα οφέλη της συμμετοχής τους στην ιστιοπλοΐα.

Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και ενός τελικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.